Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výzva obyvatelům Lesné

Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje

Kounicova 67

601 67 Brno

                                                                                                                                        V Brně dne 22. 2. 2011

Věc: Věcně shodná připomínka ke konceptu územního plánu města Brna (části Lesná) a zmocnění zástupce veřejnosti.

My, níže uvedení a podepsaní občané, uplatňujeme níže uvedenou shodnou připomínku a současně zmocňujeme tímto jako svého zástupce veřejnosti dle ustanovení § 23 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Mgr. Martina Malečka, nar. 29. 11.1968, trvale bytem Ježkova 8, 638 00 Brno – Lesná,

aby nás zastupoval jako zástupce veřejnosti v řízení o územním plánu města Brna (ÚPmB), aby podal námitku na základě níže uvedené věcně shodné připomínky, k projednání této námitky, aby nás zastupoval během pořizování tohoto územního plánu a aby nás zastupoval i ve všech navazujících a souvisejících řízeních v této věci.

VĚCNĚ SHODNÁ Připomínka ke konceptu ÚP města Brna, části  Lesná

Koncept i návrh Územního plánu města Brna (ÚPMB) musí respektovat zpracovanou územní studii Lesná.

Důvody:  a) Územní studie s regulačními prvky Obytný soubor Lesná (dále ÚS) byla zpracována v r. 2010 a je před dokončením (zahrnutí připomínek z veřejného projednání, následně má být schválena jako podklad pro rozhodování stavebního úřadu),

                b) bude podle ní upravován i stávající územní plán při jeho aktualizaci, z tohoto důvodu je nanejvýš logické, aby tyto změny byly zahrnuty i v novém ÚPMB (přiměřeně s ohledem na nově vymezované prostorové uspořádání a plochy s rozdílným způsobem využití).

V ÚPMB by také měly být v hlavním výkrese graficky zobrazeny lokality již zpracované podrobnější dokumentací s příslušným  odkazem, aby bylo zajištěno uplatňování zpracovaných podrobnějších dokumentací v praxi (ne zobrazeny pouze lokality určené ke zpracování).

Konkrétní požadované změny a jejich odůvodnění:

1. V celé lokalitě hlavního jižního centra Lesné (Halasovo náměstí a pás zeleně k duchovnímu centru) by v souladu s ÚS (resp. dle dohodnuté připomínky k dopracování ÚS) měla být vyznačena plocha změny (přestavbové území) s tím, že toto území bude řešeno regulačním plánem (jde o významnou lokalitu s jednoznačnou hlavní funkcí, pro vytvoření logických vazeb a veřejných prostranství je nutné přeparcelování pozemků). Dle konkrétní definice v textové části ÚPMB by mělo zřejmě jít o RP z podnětu - lokalita je důležitá pro rozvoj města z hlediska vytvoření významných veřejnych prostranství, pohledově exponovanych ploch a využití pozemků ve vlastnictví města). Zvážit rozšíření ploch řešených ÚS nebo RP včetně ploch označených v konceptu ÚP Le-1, Le-2 s cílem vytvořit společensko obslužné centrum s občanskou vybaveností a veřejnými prostranstvími a plochami veřejné zeleně sloužící krátkodobé rekreaci občanů.

2. Obzor a jeho okolí (lokalita LE 3) musí být opět v souladu se závěry ÚS a aktualizací stáv. ÚPMB - plocha smíšená obytná, výšková hladina 1, ale se  zmenšením rozvojového území jen na horní část plochy, zbytek bude vyznačen jako zeleň.

3. Jako městskou zeleň vyčlenit (z ploch vyznačných v konceptu jako zastavitelné) následující území:

  • rekreační louku za blokem Brožíkova (jedna z nejvýznamnějších a nejvyužívanějších zelených ploch sídliště s realizovaným odpočinkovým zázemím)
  • rekreační louku pod blokem Jurkovičova (nejvíce využívanou pro lyžování a sáňkování dětí)
  • rekreační louku pod Dukátem (kterou nelze využít pro výstavbu z důvodu nestabilního podloží).

 

4. Propojení mezi Lesnou a Sadovou

  • obslužnou komunikaci pro motoristickou dopravu požadujeme řešit dle varianty I (tj. pod Divišovou čtvrtí),
  • případné propojení ústící do ulice Okružní uvažovat v terénně nejvhodnější trase výhradně pro pěší a cyklisty.

 

5. Tzv. louka Dnů radnice (západně od jižního centra Lesné)

  • v žádném případě nevyčleňovat samostatnou plochu pro dopravní infrastrukturu (parkovací dům) v této pohledově exponované lokalitě, parkování by u hlavního centra mělo být řešeno ve víceúčelových objektech nebo v podzemí)
  • v návaznosti na zpracovanou ÚS, v níž je zde rezerva na kulturu, by měla být tato lokalita zelení.

 

6. Odmítáme navrhovanou komunikaci - propojení Seifertova  – Fryčajova

  • Ulice Seifertova zajišťuje již v současnosti dopravní dostupnost pro část obyvatel Lesné a také obyvatele Soběšic – v posledních letech došlo s realizací výstavby na Majdalenkách v Soběšících k značnému nárůstu dopravy a vzhledem k dalším návrhovým plochách na Majdalenkách i v Soběšicích je předpoklad, že dojde k dalšímu navýšení  intenzit dopravy. Napojení ulice Seifertova - Merhautova na VMO je prostřednictvím neplnohodnotné křižovatky (nelze odtud najet na směr do Husovic - do tunelu). V neposlední řadě je na ulici Seifertova  navrhována tramvajová doprava.

 

Seznam občanů Lesné, kteří uplatňují tuto věcně shodnou připomínku ke konceptu ÚpmB:

 

Jméno a příjmení (tisk. písmem)

Trvalý pobyt (ulice, číslo, město)

Podpis

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

Mgr. Martin Maleček, nar. 29. 11.1968, trvale bytem Ježkova 8, 638 00 Brno – Lesná, tímto zmocnění zástupce veřejnosti výše podepsanými občany přijímám.                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                     Martin Maleček